Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och hanterar personuppgifter (”data”).

För tillämpningen av gällande lagstiftning om dataskydd är Exodox Factory AB (“Exodox”) ansvarig för dina personuppgifter och avgör hur och varför dina personuppgifter ska behandlas. Om du har några frågor angående Exodox behandling av personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på hello@exodox.link

Hur vi samlar in data

Vi samlar in dina personuppgifter:

När vi har en affärsrelation.

Via vår webbplats eller app.

Genom e-postkorrespondens.

När du förser oss med data genom möten, sociala medier eller evenemang.

Vilka data vi samlar in

Personuppgifter som vi hanterar:

Grundläggande information som ditt namn, arbetsplats och titel.

Kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer.

Finansiell information och betalningsinformation.

Information du tillhandahåller i samband med möten eller evenemang, till exempel bokning av lokaler eller mat- och dryckespreferenser.

Information om hur du använder vår webbplats.

Tekniska data, som kan inkludera din URL, IP-adress, unikt enhets-ID, nätverks- och datorprestanda, webbläsartyp, språk och identifierande information, allmän geografisk plats och operativsystem.

E-postkorrespondens.

Varför vi hanterar dina data

Nedan visas en tabell som beskriver syftet, den rättsliga grunden och lagringsperioden för hanteringen av dina uppgifter.

Syfte

Rättslig grund

Lagringsperiod

För att marknadsföra våra produkter och tjänster genom till exempel nyhetsbrev, publikationer och evenemang.

Legitimt intresse
Exodox legitima intresse av att marknadsföra sina produkter och tjänster.

Så länge vi har en affärsrelation eller tills du väljer bort.

För att hantera vår affärsrelation med dig.

Fullgöra ett avtal
Om det finns ett avtal mellan dig och Exodox.

Legitimt intresse
Exodox legitima intresse av att upprätthålla och hantera sina affärsrelationer.

Så länge vi har en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

Att uppfylla juridiska skyldigheter.

Uppfylla en juridisk skyldighet
Exodox lagliga skyldigheter till exempel på grund av tillämplig lagstiftning om redovisning och skatt.

 

Så länge lagen föreskriver det.

För upprättande, utövande eller hävdande av juridiskt bindande fordringar.

Legitimt intresse
Exodox legitima intresse av att upprätta, utöva eller hävda juridiska fordringar.

Information som är relevant för juridiska anspråk bevaras så länge en sådan ansökan kan göras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

För att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbplats och app; och för att analysera din användning av webbplatsen så att vi ska kunna utveckla och förbättra webbplatsen.

Legitimt intresse
Exodox berättigade intresse av att säkerställa teknisk funktion av webbplatsen och applikationen.

Exodox legitima intresse av att utveckla och förbättra webbplatsen och förbättra din upplevelse av webbplatsen.

Cookies lagras tills de tas bort.
Se din webbläsares hjälpfunktion angående information om hur du kan undvika och ta bort cookies.

Hur vi delar dina data

Vi säljer inte dina uppgifter till någon tredje part för marknadsföringsändamål. Vi kan dock dela information med våra leverantörer när de utför tjänster på våra vägnar för att underhålla och stödja våra IT-system. Sådana leverantörer får endast hantera uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, det vill säga i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan också lämna ut eller dela dina uppgifter med:

Revisorer och andra professionella rådgivare.

Tjänsteföretag och leverantörer.

En tredje part när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig eller uppfylla en juridisk skyldighet.

Sociala medier som Instagram, Facebook, LinkedIn eller Twitter när du kontaktar oss genom sådana tjänster. Om du använder dessa tjänster, hänvisar vi till respektive tjänsts integritetspolicy för information om hur de hanterar personuppgifter.

Vi strävar efter att hantera alla dina uppgifter inom EU/EES. Vissa av Exodox IT-leverantörer är dock verksamma i USA. När personuppgifter delas med dessa leverantörer har Exodox säkerställt att skyddsnivån motsvarar den som är tillämplig inom EU/EES genom leverantörernas anslutning till EU-USA:s ramverk, Privacy Shield, i enlighet med artikel 45 i GDPR. Du kan läsa mer om ramverket här.

Om vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES kommer sådan överföring att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Hur vi skyddar dina data

Vi använder en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data från obehörig åtkomst, användning, förlust, ändring eller radering i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd. Sådana åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, fysiska kontroller, kryptering, begränsningar av behörighet, policies och så vidare.

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av hanteringen. Du har också rätt att invända mot hanteringen av, såväl som rätten till dataportabilitet.

Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår hantering av dina uppgifter till Datainspektionen, box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sweden eller till din lokala nationella dataskyddsmyndighet. Kontaktinformationen för lokala nationella dataskyddsmyndigheter finns på Europeiska kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ändringar i denna integritetspolicy

Exodox förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetsspolicy från tid till annan. Om väsentliga ändringar av integritetspolicyn görs, kommer Exodox att informera dig om sådana ändringar via e-post, förutsatt att Exodox har din e-postadress, eller om möjligt på annat sätt.

Hur du kontaktar oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande denna integritetspolicy eller hanteringen av dina uppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd. Du kan kontakta oss här: hello@exodox.link.

Tilbake til toppen!